ObjednávkaKontaktAktualityVydané knihy

Filosofiea etika
Vydané knihy - filosofie
Heidegger, Martin:O humanismu Heidegger, Martin: O humanismu – 52 stran
Geniální, přímočaréa myšlenkově podstatné díloz pozdního období velkého analytika lidského bytí, autora tzv. „bible filosofů 20. století“ – knihy Bytía čas. Překlad Petr Kurka.
Vydané knihy - filosofie
Husserl, Edmund: Přednáškyk fenomenologii vnitřního časového vědomí Husserl, Edmund: Přednáškyk fenomenologii vnitřního časového vědomí – 145 stran
Zakladatel fenomenologie Edmund Husserl odhaluje svoji fenomenologickou metodu při zkoumání problému časového vědomí. Analyzuje základní intelektní akty, jako je vněm, fantazie, obraznost, vzpomínka či časový názor, zejména však věnuje pozornost vztahu lidského vědomí jakožto vědomí časového.
Vydané knihy - filosofie
Jeníček, Tomáš: Franz Rosenzweig Jeníček, Tomáš: Franz Rosenzweig – 144 stran
Studieo jednomz nejvýznamnějších myslitelů tzv. „filosofie dialogu“s důrazem na jeho analýzu smrtia výkladu lidského bytí jako da-sein. Vyčerpávající bibliografie.
Vydané knihy - filosofie
Pešek, Jiří: Proměny času ve vztahuk bytía jeho možnému smyslu Pešek, Jiří: Proměny času ve vztahuk bytía jeho možnému smyslu
Vydané knihy - filosofie
Poláková, Jolana: Myšlenkové tvoření Poláková, Jolana: Myšlenkové tvoření - 100 stran

Analýza možností lidského myšlení jako konstruktivního procesu tvorby, kterým se člověk stává účastným na universálním pohybu světa.

Vydané knihy - filosofie
Rosenzweig, Franz: Nové myšlení Rosenzweig, Franz: Nové myšlení – Úvod ke „Hvězdě vykoupení“ – 40 stran
Jedná seo autorův samostatný komentář své filosofie, kterou presentovalv rozsáhlém díle ?Hvězda vykoupení?.
Vydané knihy - filosofie
Feyerabend, Paul: Věda jako umění Feyerabend, Paul: Věda jako umění

Věda jako umění (1984) – je spisem, který vznikl na základě přednášek, které Feyerabend proslovilv letech 1981-3 na Eidgenössische Technische Hochschulev Curychu. Překonává tu tradiční představu neslučitelnosti teoretickéhoa estetického diskursua dějiny vědy chápe jako pluralitu stylů, kterou nacházímei v dějinách umění. Kritika naivní představyo pokroku ve věděa jejího autoritativního mocenského nároku se mu stává výchozím bodem mnoha provokativních úvah.

Vydané knihy - filosofie
Chalierová, Catherine:O filosofii E. Lévinase Chalierová, Catherine: O filosofii E. Lévinase
Vydané knihy - filosofie
Chalierová, Catherine: Tři komentářek filosofii E. Lévinasea H. Jonase Chalierová, Catherine: Tři komentářek filosofii E. Lévinasea H. Jonase – 40 stran
Zasvěcená autorka Catherine Chalierová ve svých třech komentářích postihuje některé zásadní pasážez díla E. Lévinasea H. Jonase,v nichž se podle jejího názoru objevují nově formulované otázky pro současnou filosofii. Tyto otázky se týkají zejména významu druhého, analýzy strachu, odpovědnostia zrození, to vše dovedeno do vrcholné úvahy knihyo významua postavení Boha ve světě po Osvětimi.?
Vydané knihy - filosofie
Kohák, Erazim: Pražské přednášky Kohák, Erazim: Pražské přednášky (Životv pravděa /post/moderní skepse) – 120 stan
(Druhé, aktualizovanéa rozšířené vydání)
Známý představitel morálnía ekologické filosofie prof. E. Kohák obhajuje ve svých přednáškách proti (post)moderní skepsi 20. století filosofii "životav pravdě"a nutnost neustálého hledání dobraa smyslu. E. Kohák zaměřuje celé své filosofické úsilí proti pasivitě, egoismua lhostejnosti člověka.d>
Vydané knihy - filosofie
Kohák, Erazim: Člověk, dobroa zlo Kohák, Erazim: Člověk, dobroa zlo (O smyslu životav zrcadle dějin) – 280 stran (dotisk)
Průvodce po dějinách morálkya etického myšlenív kontextu jednotlivých historických epoch.
Vydané knihy - filosofie
Kohák, Erazim: Zorným úhlem filosofa Kohák, Erazim: Zorným úhlem filosofa

Erazim Kohák rád cituje T. G. Masaryka – „Být uvědomělým demokratem znamená filosoficky myslet.“ Život, který by se nechal bezmyšlenkovitě vláčet náladou či návykem, by nebyl plně životem. Kdoo životě nepřemýšlí, nežije. Je třeba vlastního kritického myšlení, byť někdyi bolí, protože cov myšlení přejímáme, třebai bezděky, tov životě konáváme. Kohákovy texty, přes veškerou šíři jejich záběru, nejsou jen prostým popisem světa ve smyslu časoprostorového výskytu. Jsou vesměs prolnuty sókratovským hledáním dobraa autorovým jednoznačným odmítáním morální lhostejnosti. Proti této lhostejnosti staví Kohák hradbu úsilío hledání dobraa pravdya úsilío poznávání, jak se tos námia se světem má. Přitom nemoralizuje, nevnucuje, co bychom měli za dobré považovat, nepředkládá hotové poučky – jen nastavuje zrcadla, ve kterých se můžeme nalézt. Jsou to zrcadla, která nutí čtenáře, aby přemýšlela hledal svou vlastní cestu. Schopnost jasně vyložiti obtížná témata přitom Kohákovi umožňuje, aby oslovil nejširší čtenářskou obec.

Vydané knihy - filosofie
Poláková, Jolana: Filosofie dialogu Poláková, Jolana: Filosofie dialogu (Ebner, Buber, Lévinas, Rosenzweig, Vrána) – 98 stran
Filosofie dialogu je jedenz nejinspirativnějších filosofických směrů 20. století,v němž je dialog chápán jako jedinečnýa neopakovatelný vztah. Kniha se zabývá myšlením předních představitelů tohoto směru.
Vydané knihy - filosofie
Poláková, Jolana: Dialogs Bohema filosofie Poláková, Jolana: Dialogs Bohema filosofie
Autorka posouvá filosofii dialogu do absolutní podoby dialogu osobys absolutním partnerem – Bohem. Odhaluje tak podstatné nároky dialogu jako vzájemné výzvyk proměněa transcendenci.